Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for

Mosebyneset, gnr. 20 bnr. 30 mfl.

Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Marker kommunestyre

Reguleringsbestemmelsene er datert: 20.10.2006

Revidert: 11.07.2007

§ 1 Planens avgrensing

Det regulerte området er vist på plankart, datert 20.10.2006 og revidert 11.07.2007, med reguleringsgrense.

§ 2 Reguleringsformål

Området er regulert til følgende formål, jfr. plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd nr. 1, 3, 5, 6 og 7, og § 25, 2.ledd.

§ 25, 1.ledd nr.1 Byggeområder:

• Boliger med tilhørende anlegg

§ 25, 1.ledd nr. 3 Offentlig trafikkområde

• Kjørevei
• Kjørevei med fortau
• Gang- /sykkelvei
• Parkeringsplass
• Annet veiareal

§ 25, 1.ledd nr. 5 Fareområde

• Høyspenningsanlegg

§ 25, 1.ledd nr. 6 Spesialområde

• Friluftsområde på land
• Friluftsområde i sjø og vassdrag
• Privat småbåtanlegg (sjø)
• Frisiktssone ved vei
• Bevaring av kulturminner – område med steinalderboplasser
• Bevaring av anlegg
• Område for særskilte anlegg (båtslipp og kaianlegg/verksted)

§ 25, 1.ledd nr.7 Fellesområde

• Felles lekeareal

§ 25, 2.ledd Kombinerte formål

• Annet kombinert formål – område for jord- og skogbruk/område for steinbrudd og masseuttak

§ 3 Fellesbestemmelse

1. Dersom det under bygge- og anleggsarbeider treffes på automatisk fredede kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jfr. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.

BYGGEOMRÅDER

§ 4 Fellesbestemmelser

1. Forstøtningsmurer med høyde over 1,5 meter tillates ikke.
2. Overflatevann skal håndteres lokalt.
3. Det skal anlegges 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet innenfor hver regulerte tomt. For boliger med sekundærleilighet skal det i tillegg anordnes 1 biloppstillingsplass. For hver biloppstillingsplass beregnes 18 m2 BYA.
4. Taklengden kan maksimalt ha takarker og takopplett tilsvarende 1/3 av taklengden pr fasade.
5. Det er ikke tillatt med terrasser som dekker hele fasadelengder og/eller går sammenhengende over flere fasadelengder.
6. Frittliggende terrasser eller terrasser i tilknytning til boder/uthus/garasje tillates ikke.
7. Bygg skal ha god landskaps- og terrengtilpasning.
8. Forslag til fargesetting skal følge søknad om tillatelse til tiltak.
9. Møneretningen skal følges slik som vist på reguleringskart.

§ 5 B14, B16, B17 og B19 - Boliger med tilhørende anlegg

1. I feltene kan det oppføres eneboliger med sekundærleilighet.
2. Maksimal % BYA=19 % av netto tomteareal.
3. Maksimal mønehøyde er 7,5 meter og maksimal gesimshøyde skal ikke overskride 4,0 meter over gjennomsnittlig terreng.
4. Carport/garasje kan bygges utenfor byggegrensen. Carport/garasje kan bygges 8 meter fra senterlinje regulert offentlig kjørevei (atkomstvei), dersom den ligger vinkelrett eller tilnærmet vinkelrett på veien, og 5 meter fra senterlinje offentlig kjørevei (atkomstvei), dersom den ligger parallelt eller tilnærmet parallelt med veien. Garasjene i feltet kan maksimalt ha 50 m² BYA hvor maks. gesimshøyde er lik 2,75 meter og maks. mønehøyde er lik 4,5 meter. Carport/garasje kan plasseres inntil 2,0 meter fra eiendomsgrensen.

§ 6 B21 – Boliger med tilhørende anlegg

1. I feltet kan det oppføres rekkehus/tomannsbolig.
2. Maksimal % BYA=25 % av netto tomteareal.
3. For boligen er maksimal gesimshøyde 6,5 meter og maksimal mønehøyde er 7,5 meter.
4. Carport/garasje skal bygges innenfor byggegrensen. Maksimal gesimshøyde er 2,75 meter og maksimal mønehøyde er 4,5 meter.

§ 7 B3, B4, B7, B9, B10, B15, B18, B22, B23 og B24 – Boliger med tilhørende anlegg.

1. I feltene kan det oppføres eneboliger med sekundærleilighet.
2. Maksimal % BYA=20 % av netto tomteareal.
3. Maksimal mønehøyde er 7,5 meter og maksimal gesimshøyde skal ikke overskride 4,0 meter over gjennomsnittlig terreng.
4. Carport/garasje kan bygges utenfor byggegrensen. Carport/garasje kan bygges 8 meter fra senterlinje regulert offentlig kjørevei (atkomstvei), dersom den ligger vinkelrett eller tilnærmet vinkelrett på veien og 5 meter fra senterlinje offentlig kjørevei (atkomstvei), dersom den ligger parallelt eller tilnærmet parallelt med veien. Garasjene i feltet kan maksimalt ha 50 m² BYA hvor maks. gesimshøyde er lik 2,75 meter og maks. mønehøyde er lik 4,5 meter. Carport/garasje kan plasseres inntil 2,0 meter fra eiendomsgrensen.

§ 8 B1, B2, B5, B6, B8 og B11 – Boliger med tilhørende anlegg.

1. I feltene kan det oppføres eneboliger med sekundærleilighet.
2. Maksimal % BYA=20 % av netto tomteareal.
3. Maksimal mønehøyde er 7,5 meter og maksimal gesimshøyde skal ikke overskride 4,0 meter over gjennomsnittlig terreng.
4. Carport/garasje skal bygges innenfor byggegrensen. Garasjene i feltet kan maksimalt ha 50 m² BYA hvor maks. gesimshøyde er lik 2,75 meter og maks. mønehøyde er lik 4,5 meter.

§ 9 B13 og B20 – Boliger med tilhørende anlegg

1. I feltene kan det oppføres eneboliger med sekundærleilighet.
2. Maksimal % BYA=17 % av netto tomteareal.
3. Maksimal mønehøyde er 7,5 meter og maksimal gesimshøyde skal ikke overskride 4,0 meter over gjennomsnittlig terreng.
4. Carport/garasje kan bygges utenfor byggegrensen. Carport/garasje kan bygges 8 meter fra senterlinje regulert offentlig kjørevei (atkomstvei), dersom den ligger vinkelrett eller tilnærmet vinkelrett på veien og 5 meter fra senterlinje offentlig kjørevei (atkomstvei), dersom den ligger parallelt eller tilnærmet parallelt med veien. Garasjene i feltet kan maksimalt ha 50 m² BYA hvor maks. gesimshøyde er lik 2,75 meter og maks. mønehøyde er lik 4,5 meter. Carport/garasje kan plasseres inntil 2,0 meter fra eiendomsgrensen.

§ 10 B12 – Boliger med tilhørende anlegg

1. I feltet kan det oppføres eneboliger med sekundærleilighet.
2. Maksimal % BYA=17 % av netto tomteareal.
3. Maksimal mønehøyde er 7,5 meter og maksimal gesimshøyde skal ikke overskride 4,0 meter over gjennomsnittlig terreng.
4. Carport/garasje skal bygges innenfor byggegrensen. Garasjene i feltet kan maksimalt ha 50 m² BYA hvor maks. gesimshøyde er lik 2,75 meter og maks. mønehøyde er lik 4,5 meter.

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER

§ 11 Kjørevei V1

1. Regulert veibredde for V1 er 8,0 meter, asfaltert kjørebane skal være 5,0 meter.
2. V1 skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis til første bolig i planområdet.
3. Mellom Rv 21 og Engerelva skal det anlegges en fartshump, denne skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis til første bolig.
4. Avkjørselen skal bygges i samme høydenivå som riksvegen de første fem meterne. Deretter skal maksimum stigning/fall være 1:8.

§ 12 Kjørevei

1. Regulert veibredde for de interne atkomstveiene er 5,0 meter, asfaltert kjørebane skal være 4,0 meter.
2. Atkomstveien(e) skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis til første bolig som har tilhørende atkomst fra veien.

§ 13 Kjørevei med fortau VF1 + VF2

1. Regulert veibredde for VF1 er 8,5 m, asfaltert kjørebane skal være 5,0 m, ensidig utvidet fortau skal være 2,0 meter. Der det av hensyn til terreng ikke er mulig å anlegge fortau på 2,0 meter kan fortauet unntaksvis være 1,5 meter bredt. Regulert veibredde for VF2 er 7,0 meter, hvorav 2,0 meter er fortau og 4,0 meter er kjørebane. Veiskjæringer mot friluftsområdene F3 og F7 skal i størst mulig grad utformes på en terrengtilpasset måte uten åpen steinfylling.
2. VF1 og VF2 skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis til første bolig.

§ 14 Gang- og sykkelvei GS1

1. Regulert bredde skal være 5,0 meter, asfaltert bredde skal være 3,0 meter bortsett fra at gang- og sykkelvegen kan anlegges som bordgang over sumpområdet mellom Krogstadtjernet og Drottevik. Bordgangen skal ha rekkverk, og det skal være mulig å utføre snømåking og vedlikehold på gang- og sykkelvegen.
2. Gang-/sykkelveien med gangbro skal ha en god estetisk og terrengtilpasset utforming.
3. Høyde for gangbroen skal være 5,0 meter over høyeste regulerte vannstand.
4. Gang- og sykkelveien med gangbro til Neset skal være ferdigstilt før første bolig i planområdet gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
5. Det skal være fysisk sperre til hinder/ulempe for biltrafikk i begge ender av gang- og sykkelvegen. Sperringene skal ikke hindre ferdsel med barnevogn og rullestol, og de skal være mulig å fjerne ved nødvendig vedlikehold og brøyting.

§ 15 Parkeringsplass P1

1. P1 skal tilrettelegges for 2 HC-plasser og 7 ordinære biloppstillingsplasser.
2. I P1 kan det settes opp avfallsdunker/ dunker for resirkulering.

§ 16 Annet veiareal

1. I annet veiareal inngår skjæringer og fyllinger. Veiskjæringer og fyllinger skal utformes på en terrengtilpasset måte, steinfyllinger skal dekkes til av jordmasser fra planområdet og tilsåes/beplantes med stedegen vegetasjon.
2. I område regulert til annet veiareal på Neset skal det opparbeides enkel snuplass for renovasjonsbiler og annen motortrafikk til eiendommene. Snuplassen skal kunne brukes hele året og kan ha grusdekke evt. jord og gress. Snuplassen skal opparbeides samtidig med gang- og sykkelvegen.

FAREOMRÅDER

§ 17 Høyspenningsanlegg

1. Det kan ikke bebygges innenfor fareområdet til høyspenningsanlegget.

SPESIALOMRÅDER

§ 18 Friluftsområde på land

1. Området skal i størst mulig utstrekning fremstå som skogspreget utmark/naturmark, og skal fungere som friluftsareal, samt være en vegetasjonsskjerm for vær, vind og innsyn. Før det bygges kommunaltekniske bygg i områdene, F1-F3, og før det startes bygging av første boenhet innenfor reguleringsplanområdet, skal skjøtselsplan med kart og bestemmelser for friluftsområdene på land være godkjent av det faste utvalget for plansaker i kommunen. Skjøtselsplanen med bestemmelser skal vise og omfatte alle kommende bygg, traseer, skjøtsel og andre tiltak i friluftsområdene. Skjøtselsplanen skal være i tråd med reguleringsplan for Mosebyneset og tilhørende reguleringsbestemmelser.
2. Skjøtselsplanens hensikt er tredelt: a. ivareta natur, b. ivareta et vassdragsnært landskapsbilde med vegetasjon som skjerm mellom vassdraget

og bebyggelsen og mellom boligfeltene på Mosebyneset, og c. legge til rette for allmennhetens bruk av området for enkel rekreasjon/friluftsliv.

3. Mellom vassdraget og boligtomtene skal stormsterke furuer bevares. Utvalgte skjermende trær bør ivaretas over hogstmoden alder. Trær bør ikke toppskjæres. Hogstmoden granskog bør hogges, men skjøtselsplanen må ha en plan for etablering av ny vegetasjonsskjerm. Parkpreg i deler av området kan tillates. Ved etablering av ny vegetasjon skal hovedtyngden utgjøres av stedegne løvtrær. Vegetasjon i busksjiktet som or, svartor og vier, skal bevares mot og i bukter og våtlendte områder.
4. I området rundt Drottevik skal vegetasjon som løvtrær og furu i kantsonen opp til 30 meter bevares.
5. I området fra Sauelauga og nordover skal kantsonevegetasjonen bevares. Den grønne skråningen fra kantsonen til boligtomter skal bestå.
6. I de grønne korridorene mellom tomteområdene skal eksisterende vegetasjon bevares.
7. Gjerder er ikke tillatt, med mindre det er en forutsetning for rent driftsmessige hensyn.
8. Det tillates oppført kommunaltekniske bygg som pumpehus og transformatorstasjon i Drottevik. Det tillates permanent kjørevei for drift og vedlikehold av de kommunaltekniske byggene. Bredde på kjørebane skal være 2,5 meter og underlaget skal være fast med mulighet for helårsbruk. Asfalt tillates ikke. Det skal tilstrebes å kunne benytte gang- og sykkelvegen mest mulig av strekningen fra kjøreveg, VF1.
9. Det tillates ikke opparbeiding av asfaltert atkomstvei til småbåtanlegget PS1.
10. I område F7, mellom B18 og VF1 kan det tillates parkering. I dette området skal det tilrettelegges for minimum 1 HC-parkeringsplass. Parkering i dette området skal kun betjene friluftsområdet. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.
11. Det tillates opparbeiding av sti i friluftsområde, F3, og traseen skal i størst mulig grad anlegges mest mulig parallelt med vassdraget ihht. kartfigur s. 17 i planbeskrivelsen. Stien skal gis god terrengtilpasning slik at den ikke blir skjemmende sett fra vassdraget, og slik at den kan brukes av flest mulige brukere. Deler av turstien bør sammenfalle med atkomstvei til de kommunaltekniske byggene.

§ 19 Friluftsområde i sjø og vassdrag

1. Nye brygger tillates ikke.
2. Det tillates ikke oppankring av båter og lignende i bøyer, staker eller etablering av moringer eller lignende.

§ 20 Privat småbåtanlegg (sjø)

1. PS1 skal benyttes til småbåtanlegg for beboere på Neset og Mosebyneset. Det skal legges til rette for 40-60 båtplasser innenfor arealet til småbåtanlegg.
2. Brygger for småbåter skal være flytebrygger. Bryggen skal ikke oppføres med gjerder.
3. Det tillates ikke mudring eller annen type inngrep i sjøbunnen i forbindelse med anlegget.

§ 21 Område for særskilte anlegg (båtslipp og verksted/kaianlegg)

1. I området tillates drift som båtslipp og verksted og annen tilsvarende virksomhet. Eksisterende bebyggelse og anlegg/konstruksjoner inngår i planen.

§ 22 Bevaring

1. Eksisterende bebyggelse og anlegg som inngår i bevaringsområdet kan istandsettes under forutsetning av at husenes målestokk, takform, fasader, vindusdeling, dør- og vindusutforming og materialvalg, opprettholdes eller mest mulig tilbakeføres.
2. Det kan tillates nybygg og tilbygg under forutsetning av at dette tilpasses eksisterende bygg med hensyn til materialvalg, form og farge. Nye bygninger og anlegg skal ikke være til hinder for allmenn ferdsel i området.

§ 23 Bevaring av kulturminner – område med steinalderboplasser

1. Boplasser fra steinalder er automatisk fredet jf. kulturminnelovens § 4. Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. Jf. Kulturminnelovens § 3. Nødvendig tynningshogst/vedlikehold av vegetasjon innenfor spesialområdene er tillatt. Derimot skal rotvelt rapporteres til fylkeskonservatoren og kan ikke fjernes uten tillatelse herifra.

§ 24 Frisiktsone

1. I området mellom frisiktlinjer og veiformål (frisiktsonen) skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå.

FELLESAREALER

§ 25 Felles lekearealer

1. L1-L5 skal nyttes til lekeareal, og være felles for B1-B24.
2. Felles lekeareal L1skal være ferdigstilt før første midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis til bolig i B1-B5.
3. Felles lekeareal L2 skal være ferdigstilt før første midlertidige brukstillatelse/ferdigattest gis til bolig i B23-B24.
4. Felles lekeareal L3 skal være ferdigstilt før første midlertidige brukstillatelse/ferdigattest gis til bolig i B19-B22.
5. Felles lekearealer L4 og L5 skal være ferdigstilt før første midlertidige brukstillatelse/ferdigattest gis til bolig i B6-B18.
6. Felles lekearealer skal opparbeides i samsvar med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr fra Barne- og Familiedepartementet.
7. Felles lekearealer skal utformes i henhold til prinsipper om universell utforming.
8. Det skal opparbeides balløkke på L4, jfr. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.

KOMBINERTE FORMÅL

§ 26 Annet kombinert formål – område for jord- og skogbruk/område for steinbrudd og masseuttak.

1. Området skal nyttes til uttak av masser for anleggelse av teknisk infrastruktur innen planområdet. Området, M/S1, skal tilbakeføres til opprinnelig topografi etter endt masseuttak. Uttak og tilbakeføring skal være avsluttet innen 5 år. Etter 5 år gjelder formålet jord- og skogbruk.
2. Støy, støv og annet utslipp fra uttaket og virksomheter i forbindelse med uttaket skal ikke være til ulempe for grunnvannsforekomster og tilliggende støy- og støvømfintlige områder, og skal til enhver tid ligge innenfor de forskrifter og øvrige regler som er fastsatt av Miljøverndepartementet. Det skal anlegges en voll/demning for å hindre avrenning fra masseuttaket ned i resipient. Eventuelle støvpartikler skal fanges opp i demningen ved vanning.
3. Uttak av masser kan kun skje mellom klokken 07.00 og 18.30 på hverdager.
4. Området skal gis en sikker terrengmessig utforming i forhold til natur og miljø, og uttaksområdet med bruddkanter, driftsveier, lagring m.v. skal tilpasses omgivelsene, jfr. pbl. §§ 68, 74.2 og 89.
5. Sprengnings-, gravings- og fyllingsarbeider skal være fastlagt på forhånd og nødvendige tiltak satt i verk for å sikre mot skade på person, eiendom og trafikk, jfr. pbl. § 100.
6. Uttaksområdet skal være sikret slik at det er utilgjengelig for allmennheten.